September 16, 2015

HTTU squad as of April, 2015


 • Astanov Nurgeldi (goalkeeper)
 • Garayev Gurbanmyrat (goalkeeper)
 • Sarkisov David 
 • Komekov Hemayat
 • Hojovov Hoshgeli
 • Jumanazarov Akmyrat
 • Shamyradov Azat
 • Batyrov Gurbangeldi
 • Astanov Muhammed
 • Dovletmyradov Dovlet
 • Muhammedov Nuryagdy
 • Ersoy Okan
 • Saidmammedov Begench
 • Tursunov Furkat
 • Kovusov Didargeldi
 • Ilyasov Vezirgeldi
 • Myradov Orazberdi
 • Bayramov Nazar

No comments: