September 13, 2015

Altyn Asyr squad as of March, 2015

All players of Altyn Asyr. As of March, 2015.

 • Mammet Orazmuhammedov (goalkeeper)
 • Parahat Jumanazarov
 • Shohrat Soyunov
 • Merdan Annageldiyev
 • Seyitmyrat Chariyev
 • Myrat Annayev
 • Bahtiyar Hojaahmedov
 • Suleyman Muhadov
 • Serdar Annaorazov
 • Umitjan Astanov
 • Nazar Choliyev
 • Batyr Geldiyev (goalkeeper)
 • Elman Tagayev
 • Ahmet Hojaberdiyev
 • Ahmet Atayev
 • Dovletgeldi Durdiyev
 • Resul Hojayev
 • Nazim Rahimov
 • Pirnazar Taganov (goalkeeper)
 • Orazmyrat Arazov
 • Selim Nurmyradov
 • Serdar Geldiyev
 • Didar Hajiyev

No comments: