September 13, 2015

Energetik squad as of April, 2015

Energetik squad as of April, 2015


 • Ilyas Minhayirov
 • Mekan Chariyev
 • Esenbay Yazmedov
 • Sapa Torayev
 • Durdy Sahetmyradov
 • Elhan Mammedov (captain)
 • Artyom Nikitenko
 • Azamat Achilov
 • Kerim Hojamberdiyev
 • Muhammetresul Shamuhammedov
 • Varhat Bazarov
 • Guychmyrat Illiyev
 • Amanmuhammet Berdiyev
 • Myrat Durdiyev
 • Rustam Mamedov
 • Dovlet Seyitmuhamedov
 • Faruh Ishniyazov
 • Begench Yazberdiyev

No comments: