September 16, 2015

Balkan squad as of April, 2015


 • Matus Pavel (goalkeeper)
 • Kerimov Alikper (goalkeeper)
 • Sariyev Ashirgeldi
 • Berenov Myratberdi
 • Saparov Mekan
 • Annagurbanov Begench
 • Annamyradov Yegenmyrat (captain)
 • Orazguliyev Dayanch
 • Matrizayev Rustam
 • Yagshiyev Myrat
 • Atayev Serdaraly
 • Annaguliyev Guychmyrat
 • Nazarov Ovez
 • Sapagylyjov Nursahet
 • Atamammedov Batyr
 • Ilyasov Ashyrgeldi
 • Mammedaliyev Nurtagan
 • Gurbani Amir

No comments: