September 13, 2015

Ashgabat squad as of April, 2015

Ashgabat squad as of April, 2015


 • Sergey Kuznesov
 • Rahim Baltayev
 • Bayesen Satlykov
 • Aman Haydarov
 • Boris Ivanov
 • Anna Chariyev
 • Berdi Shamyradov
 • Merdan Kurbanov
 • Gurt Podarov
 • Pirguly Saparov
 • Rustam Serazutdinov
 • Vugar Avdullayev
 • Rustam Kurbanov
 • Pirmyrat Gazakov
 • Nariman Garanepesov
 • Anton Kucherenkov
 • Ata Geldiyev
 • Ilya Kirilenko

No comments: